அடியானுடன் இறைவன் நெருக்கமாக இருப்பதை அறிதல் | Jubail, KSA.

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: ஜாமிஆ மிஸ்காத் பின் அஸ்வத் (ரழி) வளாகம்
நாள்: 13-10-2016

அடியானுடன் இறைவன் நெருக்கமாக இருப்பதை அறிதல்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey