ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை நபியவர்கள் 6வயதில் திருமணம் செய்தது ஏன். விமரிசிப்பவார்களின் விமரிசனங்களிற்கான பதில் என்ன?

Comments are closed.

More News