இறைவனின் அருள்; தண்ணீர் | ஜும்ஆ உரை.

தம்மாம் குளோப் ஜும்ஆ.
காலம்: 08.04.2016
தலைப்பு: தண்ணீர்.

Comments are closed.