உணா்வுகளும் கொள்கை உறுதியும்

Post by mujahidsrilanki 26 April 2015 கொள்கை, வீடியோக்கள்

2 Responses to “உணா்வுகளும் கொள்கை உறுதியும்”

  1. shaik umat says:

    I have note one statement regarding the forgive of bather sahabs with kalakhadir the explanation may be wrong discuss with senior ulamas

    • mujahidsrilanki says:

      உங்கள் விமரிசனத்தை ‌தெளிவாக பதிவு செய்யுங்கள்.

More News