எஸ் எல் டீ ஜேயினருக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட விவாதக் கடிதங்கள்

Post by mujahidsrilanki 5 January 2014 கட்டுரைகள், விவாதங்கள்

இன்று(05-01-2014) எஸ் எல் டீ ஜேயினருக்கு அவர்கள் மீண்டும் விவாதத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டதனால் என்னால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட கடிதங்கள்

முதல் கடிதம்

இரண்டாவது கடிதம்

மூன்றாவது கடிதம்

நான்காவது கடிதம்

ஐந்தாவது கடிதம்

Comments are closed.