ஒருவர் தான் கடனாளியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஸக்காத் கடமையாகுமா?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17.

Comments are closed.

More News