சூனியம் எதிர் வாதங்களும், தெளிவுகளும்

One Response to “சூனியம் எதிர் வாதங்களும், தெளிவுகளும்”

  1. mohamed Al-Nahiyan says:

    மாஷா அல்லாஹ் மிகத் தெளிவான உரை சின்னக் குக்ளதைகளும் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு உங்களின் உரை அமைத்துள்ளது அல்-ஹம்துளிலாஹ்..

More News