ஜக்காத் பற்றிய முன்னுரை.

கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 07-06-2017 புதன்கிழமை
இடம் : ரமழான் இப்தார் டெண்ட், ரக்காஹ், தம்மாம், சவூதி அரேபியா

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey