நபித் தோழர்களும் அவர்களுடைய மார்க்கத் தீர்ப்பும்

நபித்தோழர்கள் எண்ணிக்கை, ஹதீஸ்களை அறிவித்த நபித்தோழர்கள், மார்க்கத் தீர்ப்பாளர்கள் விபரம், நபித்தோழர்களின் மார்க்கத் தீர்ப்புகள் ஏன்? நபித்தோழர்களின் மார்க்கத் தீர்ப்புகளும் நமது நிலையும், என நபித்தோழர்கள் பற்றி பல விடயங்கள் அடங்கிய உரை…

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey