பெண்கள் அணியும் நகைகளுக்கு ஜகாத் இருக்கிறதா?

One Response to “பெண்கள் அணியும் நகைகளுக்கு ஜகாத் இருக்கிறதா?”

  1. shazvan says:

    pls talk fully abt zakath.. zazakallah

More News