மந்திரித்தல் பற்றிய இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடு | Tharbiyyah Khobar.

தர்பிய்யா வகுப்புக்கள் – அல்-கோபர்.

நாள்: வெள்ளிக்கிழமை 13.01.2017

இடம்: பஷாயிர் பாடசாலை – அல்-கோபர்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey