முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியில் கொள்கையில் உறுதி. – Qatar

முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியில் கொள்கையில் உறுதி
Firm Faith of a Muslim amid of different of opinion
By. Ashsheikh. Mujahid Razeen
15-01-2016 at Fanar Auditorium – Doha, Qatar
SLDC Qatar’s Islamic Conference.

One Response to “முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியில் கொள்கையில் உறுதி. – Qatar”

  1. Ali Ibrahim says:

    audio not synchronisied

More News