மொத்த குடும்பமும் உபயோகிக்கும் நகைக்கு ஜக்காத் உண்டா? Q&A

கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 07-06-2017 புதன்கிழமை
இடம் : ரமழான் இப்தார் டெண்ட், ரக்காஹ்,தம்மாம், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.