மௌலவி பீஜேயின் சூனிய ஒப்பந்தம் பற்றி

சூனியக்காரனுக்கும் மௌலவி பீஜேயிற்கும் நடக்கும் சூனிய ஒப்பந்தம் அர்த்தமற்றது. அறிவுபூர்வமற்றது. புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியது.

Click To Download

Comments are closed.

More News