[7/8] மக்கா இமாம்கள் குரல்வளத்திற்காக நியமிக்கப்படுகின்றார்களா?

2 Responses to “[7/8] மக்கா இமாம்கள் குரல்வளத்திற்காக நியமிக்கப்படுகின்றார்களா?”

  1. mohamed says:

    மக்கா இமாம்கள் மிகப்பெரிய உலமாக்கள் என்றால் அவர்கள் ஏன் தராவீஹ் 23 ரக்கஅத்துகள் தொழ வைக்கின்றார்கள்

More News