ஆரோக்கியத்தை இறைவன் ஒருவருக்கு தடுப்பதும் அருளா? QA

Post by 6 January 2018 Q & A, வீடியோக்கள்

ஜுபைல் – 2 SKS சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
காலம்: 19-10-2017 வியாழன் இரவு.
உரை: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Comments are closed.