வயது போதாது என திருமணத்தை என் குடும்பத்தார் பிற்போடும்போது என்ன செய்வது?┇QA0002┇1438.

கேள்வி இல: 0002.
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Comments are closed.

More News