அகீதா பாடம் 1 – முஹம்மத் பாஸ்மூலின் அல்-வலா வல்-பரா நூலின் விளக்கம்.

அல் கோபார், ராக்காஹ் மற்றும் தஹ்ரான் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையங்கல் இணைந்து நடத்தும் 8 வார கால தர்பியா நிகழ்ச்சி
முதலாவது தர்பியா வகுப்பு – தஃப்ஸீர்
ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்காஹ் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்)

Comments are closed.

More News