முகத்திமதுல் கைரவானி – வகுப்பு 04

ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 15-01-2018 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: அகீததுல் கைரவானி – 04

பாயானி அல்-மஃஅனீ முகத்திமா – நூல் விளக்கவுரை [தொடர்-04]
(இமாம் அல்-கைரவானி (ரஹ்) அகீதா பற்றிய நூல்)

வழங்குபவர்:மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.