தமத்துஃ முறை ஹஜ்ஜை பிறை 8 இலும் ஆரம்பிக்கலாமா? ┇Q&A┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

ஹஜ் பற்றிய கேள்வி மற்றும் பதில் நிகழ்ச்சி ஜுபைல்.
4-8-2017 வெள்ளிக் கிழமை.
ஒளிப்பதிவு: சகோதரர் ஹனீபா.

Comments are closed.

More News