கிரிகெட் போட்டிக்கு அனைத்து அணிகளும் பணம் போட்டு இறுதியில் ஒரு அணிக்கு பரிசை வழங்கலாமா?┇QA0007┇1438.

கேள்வி இல: 0007.
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News