தஃவா களத்தில் மீடியாவின் முக்கியத்துவம்.

ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD சார்பாக தஃவா உதவியாளர்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி.

நாள்: 23-09-2017 சனிக்கிழமை.

இடம்: NMD Building ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

Comments are closed.

More News