மக்கா ஹரத்தில் நிலத்திலிருந்து இரத்தம் கக்கப்படுவது உண்மையா?

மக்கா ஹரத்தில் நிலத்திலிருந்து இரத்தம் கக்கப்படுவது உண்மையா?
By: Sheikh Mujahid Bin Razeen

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey