இறந்தவருக்காக கப்Bரடிக்கு சென்று குர்ஆன் ஓதலாமா? QA0037

Post by Raasim Sahwi 6 August 2018 Q & A, கொள்கை, வீடியோக்கள்

This question asked thru Google form. Answered on 25-05-2018.

Comments are closed.

More News