உடலுறவுக்கு முன் ஓதும் துஆவினால் ஷைத்தானின் தீங்கு பிள்ளைக்கு முழுமையாக தீண்டாதா? Q0044

உடலுறவுக்கு முன் ஓதும் துஆவினால் ஷைத்தானின் தீங்கு பிள்ளைக்கு முழுமையாக தீண்டாதா? Q0044
25-05-2018

Leave a Reply