இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் | Jubail.

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் வழங்கும்
20வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு

இடம்: தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்
நாள்: 13-04-2018

தலைப்பு: இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல்

வழங்குபவர்: அஷ்-ஷைக். முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey