இஸ்லாத்திற்காக உங்கள் பங்களிப்பு என்ன? ┇For Germonry Dortmund Tamil Society.

ஜேர்மனி, டோர்ட்டன்ட் பகுதியில் வசிக்கும் தமிழ் பேசும் இலங்கை மக்களுக்காக நேரடியாக நடைபெற்ற பயான் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி.

காலம்: 27-08-2017.
BY: Sheikh Mujahid Bin Razeen
Islathitkaaha Ungal Pangalippu Enna?

Comments are closed.

More News