‘இஃதிகாதுல் இமாம் அஷ்ஷாபிஈ’ நூல் விளக்கம் – பாகம் 01┇ இமாம் ஷாபிஈயின் (ரஹ்) அகீதா.

ராக்கா இஸ்லாமிய கலச்சார நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 03-10-2007 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: ‘இஃதிகாதுல் இமாம் அஷ்ஷாபிஈ’ நூல் விளக்கம் – பாகம் 01 இமாம் ஷாபிஈயின் (ரஹ்) அகீதா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey