காதுக்கு துளையிட்டு தோடு அணியலாமா?┇QA0008┇1438.

கேள்வி இல: 0008.
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News