மாற்றுமதத்தவர்களுக்கான அழைப்புப்பணி ஓர் வரலாற்று பார்வை┇JubailSA┇1438.

ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD சார்பாக தஃவா உதவியாளர்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி.

நாள்: 23-09-2017 சனிக்கிழமை.

இடம்: NMD Building ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey