மரணத்தை எதிர்பார்த்த முஃமினின் வாழ்வு┇Dubai┇2017

துபையில் (29.09.2017) அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர் சார்ப்பாக நடைபெற்ற மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி.

இடம்: அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென்டர், அல்கூஸ் துபை, அமீரகம்.

Comments are closed.