மஸ்ஜிதுக்கு வெளியில் இருந்து, ஜமாஅத் தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா? பெண்கள் பகுதியை மறைக்கலாமா?

1-மஸ்ஜிதுக்கு வெளியில் இருந்து, ஜமாஅத் தொழுகையை நிறைவேற்றலாமா?
2-மஸ்ஜிதுக்குள் பெண்கள் தொழ திரையிட்டு அப்பகுதியை மறைக்கலாமா?

Comments are closed.

More News