முகத்திமதுல் கைரவானி – வகுப்பு 03

ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 08-01-2018 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: அகீததுல் கைரவானி – நூல் அறிமுகம்

பாயானி அல்-மஃஅனீ முகத்திமா – நூல் விளக்கவுரை [தொடர்-03]
(இமாம் அல்-கைரவானி (ரஹ்) அகீதா பற்றிய நூல்)

Comments are closed.

More News