முகத்திமதுல் கைரவானி பரீட்சை தாள் மீட்டல்! | Rakah Dawa Centre.

ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும்
சிறப்பு அகீதா வகுப்பு

இடம்: ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலைய வளாகம்
நாள்: 19-02-2018 (திங்கள்கிழமை)

தலைப்பு: அகீததுல் கைரவானி பரீட்சை தாள் மீட்டல்!

பாயானி அல்-மஃஅனீ முகத்திமா – நூல் விளக்கவுரை
(இமாம் அல்-கைரவானி (ரஹ்) அகீதா பற்றிய நூல்)

வழங்குபவர்:மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey