பாவமன்னிப்பு – சந்தேகங்களும்… தெளிவுகளும். | Khubar 2018.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: இஸ்லாமிய நிலைய அரங்கம் (முதல்மாடி)
நாள்: 15-02-2018 (வியாழக்கிழமை)

தலைப்பு: பாவமன்னிப்பு – சந்தேகங்களும், தெளிவுகளும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey