குர்ஆனிலும் சுன்னாவிலும் இல்லாத செயலை எவ்வாறு பித்அத், குப்ர் என்று அறிவது?┇QA0004┇1438.

கேள்வி இல: 0004.
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Comments are closed.

More News