ஸஜ்தாவின் போது இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டுமா?┇QA0006┇1438.

கேள்வி இல: 0005.
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Comments are closed.

More News