ஷீஆக்களின் அதிகாரப் பரவலாக்கல் சிந்தனை என்ற உரைக்கான விமர்சனமும் தெளிவும் ஆதாரங்களுடன்┇DhulQadah1438┇KhobarKSA.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
சிறப்பு கல்வி வகுப்பு

இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
(சில்வர்டவர் பின்புறம் அல்-கோபர்)
நாள்: 26-07-2017 (புதன்கிழமை)

தலைப்பு: ஷீஆக்களின் அதிகாரப் பரவலாக்கல் சிந்தனை
என்ற உரைக்கான விமர்சனமும் தெளிவும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

ஒளிப்பதிவு: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey