சூரத்துல் கஹ்ப்f விளக்கவுரை – வசனம் 1-8. இப்தார் நேர வகுப்பு.

Leave a Reply