தகுதிகளை விட்டுக்கொடுத்த தலைவர்கள் | RasTanura.

ரஹிமா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் வழங்கும்
ரமழான் இரவு நிகழ்ச்சி

நாள்: 01-06-2017
இடம்: ரமழான் இப்தார் கூடாரம் வளாகம் – ரஹிமா – தம்மாம்

தலைப்பு: தகுதிகளை விட்டுக்கொடுத்த தலைவர்கள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit.

Comments are closed.