தர்பிய்யா என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் யாது? ┇Al-Khobar, KSA.

நடைபெற்ற நாள்: வெள்ளிக் கிழமை 08-12-2017.
இடம்: பஷாயிர் பாடசாலை, அல்-கோபார்.

Comments are closed.

More News