கேள்வி பதில் – தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்குவது மார்க்கத்தில் கூடுமா?

4 Responses to “கேள்வி பதில் – தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்குவது மார்க்கத்தில் கூடுமா?”

 1. kurshid says:

  assalam,
  there is some electronic shop giving credit card instalment.. without intrest.
  but thing is as per credit card condition if not paid intrest wil add, so that condition like we knows allah kala kadur.. we cant tel if late we cant give intrest its haram.. allah know more then as… allah will give clear for all.. from this..
  why i posed its mostly doing our muslim friends.. if can give reply for and share all muslim n save from jannah allah bless you me n all muslims.. ameen…

 2. abdul malik says:

  வெளிநாட்டில் வேலைசெய்பவர்கள் வங்கி கணக்கு வைத்திருந்தால்தான் பணம் அனுப்பவோ சேமிக்கவோ முடியும் எனவே அவர்கள் வங்கி கணக்கு வைக்களாமா.?

Derek MacKenzie Womens Jersey